Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Jamske Oy:n tekemiin perussiivous-palvelusopimuksiin.

Palvelun tilaus

Palvelun tilaus voidaan lukea syntyneeksi toimeksiantajan ja toimeksisaajan keskenään suullisesti, tai kirjallisesti sovitusta palvelun tilauksesta.

Sopimusasiakirjat

Palvelusopimuksen muodostavat yhteisesti suullisesti tai kirjallisesti sovittu palvelukokonaisuus ja Jamske Oy:n yleiset sopimusehdot.

Toimeksiannon määrä ja -aika 

Johtuen työn suoritusolosuhteiden monimuotoisuudesta (tilojen likaisuus, sisustus, asukkaiden lukumäärä ja lemmikit, sääolosuhteet ikkunanpesun aikana yms.) arvioimme vain työn keskimääräisiä kestoaikoja. Emme vastaa arvioidun kestoajan paikansapitävyydestä, koska arvio perustuu asiakkaan antamiin tietoihin. Lyhin veloitettava tuntityöaika on (2) kaksi tuntia tilausta kohti. Yllä olevia ehtoja ei sovelleta kiinteähintaisissa urakkasopimuksissa.

Ilta-, yö ja viikonloppulisä

Normaali työ-aikamme on arkisin (ma-pe: klo. 07.00-17.00) välillä. Iltahintoihin lisätään +10% (klo. 18.00-23.00). Yöhintoihin lisätään +30%. Lauantai klo 07.00-17.00 välillä hintoihin lisätään +15%. Sunnuntai ja arkipyhät +100 % La-Su arkipyhinä klo 17.00 jälkeen tehdyistä työstä veloitamme lisäksi mahdolliset ilta-ja yötyölisät.

YLEISET PALVELUEHDOT

Toimeksisaajan velvollisuudet

Jamske Oy sitoutuu toimittamaan tilatut palvelut määritellyssä laajuudessa sekä aikataulussa. Lisäksi Jamske Oy vastaa toimituksen laadusta ja luotettavuudesta normaalitasolla.

Toimeksiantajan velvollisuudet

Toimeksiantaja vastaa siitä, että on antanut toimeksiannon kannalta kaikki oleelliset ja tarpeelliset tiedot Toimeksisaajalle. Mikäli Toimeksiantajalle aiheutuu haittaa puutteellisen informaation antamisen vuoksi, vahinkoa ei korvata. Toimeksiantajan tulee suorittaa suoritetusta palvelusta Jamske Oy:n hinnaston mukainen maksu.

Lisätöiden tilaaminen

Mahdolliset siivousta koskevat lisätilaukset tulee osoittaa Toimeksisaajalle. Tilauksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostilla. Lisätilausta ei saa esittää siivoojalle eikä siivoojalla ole oikeutta antaa tarjousta lisätöistä Toimeksisaajan puolesta. Mikäli Toimeksiantaja tästä huolimatta esittää lisätilauksia siivoojalle, eivät nämä tilaukset sido Yhtiötä. Toimeksiantajan aloitteesta sovitun siivoustilauksen muuttaminen esim. töiden puolittaminen eri päiville muuttaa myös sovittuja palvelumaksuja. Näistä hinnanmuutoksista sovitaan Toimeksiantajan kanssa erikseen.

Lisäkorvaukset

Lisäkorvaukset erittäin likaisesta, raskaasta tai vaarallisesta työstä (esim. ulosteiden ja oksennusten siivoamisesta) sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Pidämme oikeuden soveltumattoman tilauksen perumiseen.

Liite 1

Toimeksiannon toteuttamisessa tarvittavat työvälineet ja -aineet

Siivoustyön suorittamiseen vaadittavat pesuaineet, -välineet ja -koneet hankkii ja kustantaa Toimeksisaaja, ellei toisin sovita. Mahdolliset nostokoneet tai erikoiskoneet, sovittaan tapauskohtaisesti erikseen.

Lisätarvikkeet

Wc-paperit, käsipaperit, jätesäkit, sekä käsisaippuan toimittaa Toimeksiantaja, ellei palvelutilauksessa toisin sovita.

Peruutukset

Peruutukset tule tehdä kolme (3) työpäivää ennen sovittua siivous työpäivää. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme palvelumaksuna 50 %. Sovittuna siivouspäivänä peruutukset veloitamme täysimääräisesti. Sovitun siivoustilauksen ajankohdan muuttaminen toimeksiantajan toimesta ennen kolme (3) työpäivää, veloitamme 20 % sovitusta hinnasta.

Laskutus ja maksuehto

Palvelun hinta on määritetty joko tunti- tai urakkahintana. Laskutuskausi on kalenterikuukausi. Työt laskutetaan kerran kuukaudessa etukäteen. Huomautusmaksu maksamattomasta laskusta on 5,00 € (sis. alv. 24%). Maksuehto on 14 päivää. Viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen laskun eräpäivästä lukien. Postissa lähetetystä paperilaskusta veloitamme 3 € (sis. alv 24%) postimaksun. Suoritus maksetaan Jamske Oy:n tilille FI3843270010177556. Pyydämme käyttämään laskussa olevaa viitenumeroa.

Salassapitolauseke

Toimeksisaajan velvollisuutena on laatia työntekijöidensä kanssa salassapitosopimus, joka kattaa myös Toimeksiantajan yksityisyyden suojan piiriin kuuluvat tiedot. Toimeksisaajalla on velvollisuus esittää jokaisesta työntekijästä voimassa oleva salassapitosopimus Toimeksiantajalle pyydettäessä. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös tämän sopimuksen voimassaolon päätyttyä. Salassapitolauseketta rikkonut osapuoli on velvollinen maksamaan toiselle osapuolelle tämän seurauksena syntyneet välittömät vahingot. Vahingon korvausvaatimus tulee esittää kirjallisesti ja vahingonkorvaus tulee maksaa kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Reklamaatio

Mikäli Toimeksiantaja on tyytymätön Toimeksisaajan palvelun laatuun, tulee Toimeksiantajan ilmoittaa siitä Jamske Oy:n yhteyshenkilölle mahdollisimman pian palvelun havaitsemiseksi tai virheen havaitsemisesta tai siitä, kun virhe olisi pitänyt havaita. Tekemättä jääneeltä tai muuten huonosti suoritettu työ tehdään uudelleen ilman lisäveloitusta asiallista reklamointia vastaan. Kaikki palautteet ja reklamaatiot tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen info@jamske.fi tai 040 541 3353

Siivouksen hyvä laatu

Siivouksen hyvän laadun saavuttamiseksi on erittäin tärkeää, että siivottavissa tiloissa ei ole siivousaikana lemmikkejä, eikä muita henkilöitä kuin siivooja(t) ja että siivottavia tiloja voidaan tarvittaessa myös tuulettaa. Rakennus –ja remonttisiivouksessa hyvän laadun saavuttamiseksi on erittäin tärkeä, että siivousaikana ei ole muita henkilöitä kuin siivooja(t).

Ylivoimainen este

Toimeksisaaja ei ole vastuussa ylivoimaisesta esteestä tai vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta syystä. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, rajuilmat tai työtaistelutoimenpiteet. 

Sopimuksen kesto, irtisanominen ja irtisanomisaika

Kertaluonteinen palvelusopimus päättyy ilman irtisanomista palvelun tultua toteutetuksi ja määräaikainen sopimus päättyy ilman irtisanomista, sopimukseen merkittynä päättymispäivänä. 

Sopimussakko sopimuksen vastaisesta irtisanomisesta ja purkamisesta

Tämän sopimuksen yllä mainittujen ehtojen vastaisesti irtisanonut osapuoli on velvollinen maksamaan toiselle osapuolelle sopimuksen irtisanomisesta aiheutuneen vahingon. Mikäli Toimeksiantaja irtisanoo tämän sopimuksen yllä mainittujen ehtojen vastaisesti, on Toimeksisaajalla oikeus joka tapauksessa laskuttaa irtisanomisajan laskutusta vastaavan summan.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Tätä sopimusta rikkonut osapuoli on velvollinen korvaamaan vastapuolelle sopimusrikkomuksesta aiheutuneet välittömät vahingot. Toimeksisaaja ei ole vastuussa vahingosta ja haitasta, joka on sen tehtävien toteuttamisen väistämätöntä seurausta ja jota Toimeksisaaja ei ole voinut kaikkea huolellisuutta noudattaen välttää. Toimeksisaaja ei myöskään ole korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutunut asiakkaan antamien tietojen puutteellisuudesta tai virheellisyydestä. Toimeksisaaja ei ole velvollinen korvaamaan välillistä vahinkoa. Tähän sopimukseen perustuvat vahingonkorvaukset tai sopimussakot on maksettava yhden (1) kuukauden kuluessa kirjallisen vaatimuksen toimittamisesta. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen eräpäivästä lukien.

Vastuuvakuutus

Toimeksisaajalla on voimassa oleva siivouspalvelun vastuuvakuutus (500 000 euron edestä).

Avaimet ja hälytyskoodit

Mahdollisista avainten, hälytys- tai ovikoodien luovutuksesta tule sopia yhteyshenkilön kanssa tai osoittaa sähköpostiosoitteeseen info@jamske.fi

Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan yksinomaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan tätä sopimusta koskevat riidat sen paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä palvelun suorittamisen kohde sijaitsee.

Muista aina tilausta tehdessäsi, että sanat laadukkaasti, nopeasti ja halvalla eivät koskaan sovi yhteen! Laadukas palvelutyö edellyttää aina riittävästi aikaa ja siihen liittyy myös enemmän kustannuksia. Emme kuulu niiden yritysten joukkoon, jotka kilpailevat halvimmalla hinnalla nopeamman ja huolimattoman toiminnan palkintopaikalle!

Siirry takaisin sivun alkuun